SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása
(kód: FOF2017)

A szakmai beszámoló beküldési határideje: 2018. július 13.

A támogatott pályázat kódja: FOF2017/10

A támogatott szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete

A szakmai beszámolót készítő személy neve és elérhetőségei (telefon ÉS e-mail):

A támogatott projekt címe: Egész Csongrád megyére kiterjedő komplex, foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatáscsomag bevezetése az MCSME-nél

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:

 • Jelenléti ívek,
 • a programokról, foglalkozásokról készített digitális fotók, a fotókon szereplők írásos beleegyezésével arra vonatkozóan, hogy a fotókat megjeleníthetjük nyilvános felületeken (pl. FSZK honlap, Hírlevél, egyéb disszeminációs felületeken),
 • kiadvány támogatása esetén, a támogatott kiadvány 3 példányban (a kiadványokon fel kell tüntetni az Emberi Erőforrások Minisztériumát, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-t, mint támogatót),
 • minden egyéb, a támogatott programhoz szorosan kapcsolódó szakmai dokumentáció.

1. Választott tevékenység

(kérjük, X-el jelöljék, hogy az „A” vagy a „B” kategóriában valósították meg a projektet)

(X)  „A” Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés

„B” Fogyatékosságügyi projektek (Ebben az esetben jelölni kell a tevékenység típusát!)

 1. Személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
 2. Engedélyezett képzés
 3. Érzékenyítés és/vagy szakmai fórum (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köznevelés rendszerén belül, orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok)
 4. Felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
 5. Infokommunikációs akadálymentesítés
 6. Foglalkoztatást támogató programok (pl. atipikus, nyílt munkaerő-piaci, munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
 7. Szervezetfejlesztés

2. A támogatott program bemutatása:

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása terén minden esetben elsődleges cél a minél nagyobb arányú nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés. Ebben kulcsfontosságú a foglalkoztatók és a munkavállalók közötti kapcsolat megteremtése, mindkét oldal megfelelő felkészítése, ösztönzése az ilyen típusú foglalkoztatásra, illetve munkavállalásra. Ennek megfelelően kiemelt feladat a munkaerő-piaci kereslet-kínálat felmérése, illetve az egyes – köztük az alternatív – munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve az e szolgáltatásokat nyújtó szervezetek hálózatának fejlesztése. Ezt valósítja, ill. valósította meg az MCSME jelen projektje Csongrád megyében. Az elvárt minőségű munka elvégzése a megváltozott munkaképességűek esetében sok esetben egyéni munkarendet és munkakörnyezetet igényel. Folyamatos, célzott tevékenységgel, hosszú távú partnerségek kialakításával szükséges támogatni a megváltozott munkaképességű személyekkel foglalkozó civil szervezeteket. A megváltozott munkaképességű munkavállalók komplex rehabilitációjának mentorálása, a munkába helyezés, és a munka megtartásának támogatása speciális szakértelmet kíván. Ennek a tudásnak átadása partner szervezetek között garantálja, hogy a már meglévő tudás elterjedjen, és az átvevő szervezet speciális tapasztalataival bővítve az átadó szervezet is profitáljon a kapcsolatból. A munkavállalók személyes helyzetének javításán túl a munkáltatói oldal megfelelő felkészítése is fontos. Ennek – a gazdasági ösztönzők működtetésén túl – egyik legfőbb terepe a munkáltatók szemléletének, motivációjának javítása, illetve a befogadó munkahelyi környezet fejlesztése. Megállapítható, hogy az MCSME jelen projektje szorosan csatlakozik az Országos Fogyatékosügyi Program céljainak megvalósításához.
Fogyatékos személyek, akik tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával élnek, és ezek a hátrányok a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozzák vagy gátolják. Pontos szegmentációt végeztünk, amely során figyelembe vettük Csongrád megye adottságait is. Megállapítottuk, hogy az autizmus, a beszédfogyatékosság, a hallássérülés, a látássérülés és a mozgáskorlátozottság olyan fogyatékossági területek, amelyekre vonatkozóan a jelen projekt megkezdéséig a megyénkben nem volt komplex foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezet. A korábbi szolgáltatók sem komplex foglalkoztatási rehabilitációra irányuló szolgáltatáscsomaggal voltak jelen a „piacon”, hanem egyes szolgáltatásokat nyújtottak csupán, rendszemlélet nélkül. Az MCSME-nek több évre visszamenő együttműködése van a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesülettel, Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületével, a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetével. Jelen projekt vonatkozásában külön partnerségi megállapodást kötöttünk e három szervezettel. Ezzel lefedjük megyei szinten a fent azonosított célcsoport szegmenseket.
Célunk volt a projekt megvalósítása kapcsán a fent megnevezett célcsoportok számára komplex foglalkoztatási rehabilitációra irányuló szolgáltatásokat nyújtani, mégpedig rendszerbe illesztett módon, a teljes folyamat lefedésével. Ez az utcáról belépő ügyféllel való legelső találkozástól akár az elhelyezkedését követő 6 hónapig vagy egy évig terjedő munkahelyi utókövetésig terjed.
Megkerestük Magyarország szakmailag legszínvonalasabb, nemzetközileg is elismert, több éve a fenti területen működő szolgáltatóját. Nem akartuk beérni a másodikkal, a legjobbtól akartunk tanulni! Így kerültünk kapcsolatba 2016. novemberében a budapesti Motiváció Alapítvánnyal, azaz személy szerint Zalabai Péternével. A projekt alapvető célja volt, hogy Zalabai Péterné szakmai irányításával, személyes közreműködésével valósuljon meg a sikeres budapesti modell Csongrád megyei implementációja, bevezetése az MCSME szervezeti keretei között.

Az MCSME tagságának korösszetétele kedvezőtlen, egy elöregedő szervezet vagyunk. A fiatalítás a legfontosabb feladatunk. A foglalkoztatási rehabilitáció ennél a fogyatékossággal élő és aktív korú csoportnál kiemelten fontos, hiszen egy, remélhetően önálló, aktív élet előtt állnak. A szolgáltatásfejlesztés során kiemelten figyeltünk rájuk, problémáikra. A megtervezett projektet azért tekinthetjük egy bevezetés előtt álló jótékony ciklusnak, mert egyszerre fenntartható gazdasági értelemben, ugyanakkor megoldja legnagyobb szervezeti problémánkat, a fiatalítást is.
Az előkészítés keretében Egyesületünk 2017 júliusában felmérte a projekthez kapcsolódó igényeket. Az eddig végzett szolgáltatásokat, illetve a tervezett szolgáltatásokat tartalmazó kérdőívet 27 csoporttitkár részére juttattuk el, akik azt továbbították a csoporttagok felé. Tagjaink a kérdőíveket online, illetve papír alapon is visszaküldhették. A kiküldött kérdőívet 263 fő küldte vissza címünkre. Informatikusaink az adatok szemléltetésére kördiagramos, ill. oszlopdiagramos kimutatást készítettek. Az igényfelmérés eredményeit a pályázati dokumentációban ismertettük. Összegzésként megállapítható volt, hogy úgy kell az MCSME szolgáltatásait kibővíteni, fejleszteni, hogy az életkori sajátosságokat maximálisan figyelembe vesszük. A szolgáltatási portfólió fejlesztése nem mehet egyetlen korosztály kárára sem végbe. Ebben a projektben az aktív korúakra koncentráltunk. A tagság és a szolgáltatást kívülről igénybe vevők valós igényeire építő foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatáscsomagot vezettünk be, amely szabályozott folyamataival tényleges megoldást nyújt a célcsoport tagjai számára. Proaktív beavatkozásra kidolgozására volt tehát szükség, házhoz kellett vinnünk a megoldást. A projekt részletes szakmai tartamát a beszámoló 7. pontjában „Egyéb megjegyzések” mutatjuk be.

3. Tevékenységek időrendben

Időpont/Időtartam Tevékenység Felelős
2017.10.02. projekt nyitórendezvény MCSME, meghívottak a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
2017.10.01.-2018.06.30. projektmenedzsment Greksza Attila (MCSME)
2017.10.01.-2018.06.30. projekt pénzügyi vezetése Greksza Attila (MCSME)
2017.10.01.-2018.06.30. projekt dokumentációja Greksza Attila (MCSME)
2017.10.01.-2017.11.30. 2 db számítógép beszerzése Greksza Attila (MCSME)
2017.10.01.-2018.06.30. projekt kommunikációja és disszeminációja Greksza Attila és Tóth Erika (MCSME), Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
2017.10.01.-2017.12.31. A módszertan átadás/átvételének betanítási szakasza MCSME/ Zalabai Péterné tanácsadó/ MCSME 6 munkavállaló
2018.01.01.-2018.03.31. A módszertan átadás/átvételének bevezetési szakasza MCSME/ Zalabai Péterné tanácsadó/ MCSME 6 munkavállaló
2018.04.01.-2018.06.30. A módszertan átadás/átvételének implementációs szakasza (esetmegbeszélésekkel) MCSME/ Zalabai Péterné tanácsadó/ MCSME 6 munkavállaló
2018.06.30. A véglegesített módszertani dokumentáció elfogadása és véglegesítése MCSME/ Zalabai Péterné tanácsadó/ MCSME 6 munkavállaló
2018.06.30. projekt záró rendezvénye MCSME, meghívottak a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete

4. Mérhető, számszerűsíthető eredmények

A programban vállalt indikátor Tervezett érték Megvalósult érték Eltérés indoklása
a komplex rendszer átvételéhez szükséges betanítási, bevezetési szakasz és ezekhez szorosan kapcsolódó esetmegbeszélések tanácsadói órái 163,173 óra 163,173 óra Nincs eltérés.
Az eredetileg tervezett 160 óra a 2018. június 18-án jóváhagyott változás bejelentés következtében emelkedett 163,173 órára.
esetgazdának betanított MCSME munkavállalók 6 fő 6 fő Nincs eltérés.
az esetgazdai munkához szükséges számítógép beszerzése 2 db 2 db Nincs eltérés.
átadott/átvett komplex szolgáltatáscsomag 1 db 1 db Nincs eltérés.
a szolgáltatásokhoz használt iratmintákból álló dokumentációs csomag 1 csomag 1 csomag Nincs eltérés.

5. A következő szempontok alapján röviden értékeljék a támogatott projektet:

a) tapasztalatok

A FOF2017 projekt keretében a felkészítés 22 naptári napot érintett, ahol 18 alkalommal elégedettségi kérdőív kitöltésével mértük a tapasztalatokat. A résztvevők 1-10 közötti skálán értékelték a workshopok minőségét. A kérdőív minden alkalommal az alábbi volt:

Elégedettségi kérdőív

(Foglalkoztatás dátuma: …………………………….)

Kérjük, értékelje a felkészítést az alábbi szempontok szerint:
(Súlyozza az alábbi állításokat úgy, hogy karikázza be a számokat az 1-től 10-ig tartó skálán!)

A felkészítésen hallottakat teljes mértékben használhatónak ítéltem. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A felkészítésen hallottakat semmilyen mértékben sem tudom hasznosítani.

A hallottak számomra jelentős mértékben új információt tartalmaznak. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A hallottak számomra egyáltalán nem jelentettek új információkat.

Az elhangzottam sok segítséget adnak a hétköznapi gyakorlati munkámhoz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A tartalom inkább elméleti, és nem vonatkozik a gyakorlatra.

Kérdéseimre megfelelő válaszokat kaptam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Kérdéseimre nem megfelelően használható válaszokat kaptam / nem kaptam választ.

A konzultációra fordított idő teljes mértékben elegendő volt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A konzultációra biztosított idő számomra nem volt elégséges.

A szervezés megfelelő volt 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A szervezés hiányos és rossz volt

Mely témákban szeretne információt kapni a következő felkészítés alkalmával?

________________________________________________________________________

Egyéb a fentiekben nem érintett megjegyzése:

________________________________________________________________________

Válaszait köszönjük!


A feldolgozás során a résztvevők által alkalmanként és kérdésenként adott pontszámokat átlagoltuk és grafikusan ábrázoltuk.
Az alábbi grafikon a kiértékelést követően mutatja a szerzett tapasztalatokat:

A grafikonon látszik, hogy a résztvevők a foglalkozásokon hallottakat használhatónak ítélték. A változatos tematika felkeltette a résztvevők érdeklődését, a korábbi rejtett ismereteket tudatosította (1). Jól látszik, hogy a feldolgozott anyag nem jelentett tartalmilag új információt a résztvevők többsége számára. A célcsoport ismert volt eddig is számukra, hiszen évek óta az MCSME-nél dolgoznak (2). Tekintettel arra, hogy új munkakör ellátására való felkészításről volt szó, a résztvevők konkrét, korábbi munkatapasztalataikra nem tudtak építeni, így nehezen tudták megítélni az elhagzottak későbbi gyakorlati munkához való hasznosságát (3). A spontán párbeszédek, a gyakorlati esetek interaktív feldolgozása, mint módszer, elnyerte a résztvevők tetszését (4). Az elmélet és gyakorlat arányát kiválónak ítélték a résztvevők. Bőven volt idő a hosszabb folyamatok alapos átbeszélésére is (5). A szervezést kiemelkedően jónak ítélték a résztvevők (6).

b) eredmények

Az MCSME-nél dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik a későbbiekben a munkaerő- piaci szolgáltatásban is feladatot kapnak megfelelő mértékű felkészítésben részesültek ahhoz, hogy a fogalomhasználat egyértelmű és világos legyen. Ez elengedhetetlen az ügyfelekkel való közös munka során, hiszen sok esetben az érintett ügyfél sincs tisztában az ellátása fajtájával, illetve a jogosultságaival.
A munkáltatókkal való kapcsolattartás, illetve a leendő ügyfelek felkészítése munkaerő- piaci szempontból áthidalhatja azt, hogy a betegségtudatba süppedjenek. A szolgáltatási ügyintézők (esetmenedzserek) maguk is megváltozott munkaképességűek, így már a felkészítés során megmutatkozott a személyes tapasztalat előnye, a hitelesség, és az empátia.
A foglalkozások során áttekintésre került az ügyfél útja a rendszerben. Láthatóvá vált, hogy a sikeres szolgáltatáshoz elengedhetetlen minden lépés korrekt dokumentációja, ezáltal az ügyfél fejlődése, a kitűzött célok elérése és újak kitűzése is lehetővé válik; és nem utolsó sorban az esetmenedzser is „felkészülhet” az ügyfélből. A dokumentáció a közös munka minden mozzanatára kiterjed, így láthatóvá válik, ha valami nem eredményes, vagy elakadás van, segíti ennek felismertetését az ügyféllel, ennek tudatosítását, és ily módon a feloldást is.
Az MCSME életében újdonság a nyílt piacra történő tranzitálás, pedig hiszünk abban, hogy a „megfelelő embert a megfelelő helyre- elv” teljesülése során elhelyezhetőek a megváltozott munkaképességű munkavállalók a nyílt munkaerő- piacon is, ahol akár piaci bért is kaphat, és a szakmai fejlődés is nagyobb mértékben válik lehetővé, mint az akkreditált foglalkoztatóknál. A program megvalósítása során a leendő esetmenedzserek felkészültek arra, hogyan kell tárgyalni a nyílt piaci szereplőkkel, milyen komplex szolgáltatásokra van szükségük a leendő ügyfeleknek, amelyekkel megóvhatjuk őket az elkerülhető kudarcélménytől.
Mivel a szolgáltatást minden fogyatékossági típusba tartozó ügyfélnek nyújtani fogjuk, így nem maradhatott el a különböző fogyatékosságok speciális segítési igényeinek áttekintése, és legfontosabb kérdések tisztázása: „Hogyan segítsünk jól?” és „Hogyan kérjünk segítséget?”
Összességében a foglalkozások interaktív jellegének, a csoportos gondolkodásnak köszönhetően olyan fontos és nélkülözhetetlen információk birtokába jutottak a résztvevők, amelyek a jelenlegi munkájukhoz, a maguk pozitív megítéléséhez is hozzájárul az új, későbbiekben bevezetendő szolgáltatás nyújtása mellett.

c) a tervezettekhez képest milyen változtatások történtek a programban

A projekt megvalósítása szigorúan ez eredeti projektterv szerint haladt. A szakmai megvalósítás a terveknek megfelelően, rendben, eredményesen lezajlott.
Egyetlen változás történt, amit a támogatás nyújtójával egyeztetett módon, változás bejelentés keretében kezeltünk. A változás kezelése két költségsor közötti költség átcsoportosítást igényelt. A 2 darab ASUS számítógép beszerzése során az MCSME promóciós kedvezményt kapott a szállítótól. Ennek hatására a “nagy értékű eszközbeszerzés, kölcsönzés”költségsor összege 239.780 forintról 204.880 forintra csökkent. A realizált belső megtakarítás összege 34.900 forint. Ezt 34.900 forint belső megtakarítást kívántuk a “vállalkozói díjak” költségsorra átvezetni. Az átcsoportosítás a projekt főösszeget nem változtatta.
A “nagy értékű eszközbeszerzés, kölcsönzés” költségsoron realizált 34.900 forint belső megtakarítást a “vállalkozói díjak” sorra vezettük át. A támogató által elfogadott indoklás a következő volt. Zalabai Péterné előre meghatározott feladatai a projekt végrehajtás során kibővültek a szolgáltatások során alkalmazott iratminták kialakításával. A költségsor eredetileg tervezett 1.760.000 forintról 1.794.900 forintra növekszik.
Az átcsoportosítás a projekt főösszeget nem változtatta.

d) a program eredményeinek továbbadása hogyan történt, történik

Az MCSME 2017. december 30.-án benyújtott, majd később támogatásban részesült pályázati projektje (FOF2018/B), amely alapvetően szervezetfejlesztési célokat szolgál, tartalmaz egy komponenst, ami a most lezárt projektünk szerves folytatása.

AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ RENDELENDŐ MUNKAKÖRÖK KIALAKÍTÁSA

A FOF2017/A végrehajtása most ért véget. Ennek keretében munkatársaink felkészültek, hogy célcsoportjaink számára komplex foglalkoztatási rehabilitációra irányuló szolgáltatásokat nyújtsanak, mégpedig rendszerbe illesztett módon, a teljes folyamat lefedésével. Ez az utcáról belépő ügyféllel való legelső találkozástól akár az elhelyezkedését követő 6 hónapig vagy egy évig terjedő munkahelyi utókövetésig terjed.
A résztvevők körében végzett felmérések nagyon pozitívak. A felkészítésben való részvételt a munkaszervezet minden tagja számára nyitottá tettük. Nagy érdeklődés mellet zajlottak a foglalkozások, tehát a projekt túlmutat a FOF2017/A vállalt indikátorain. A projekt befejezésével szükségessé vált a munkaszervezet átalakítására, hogy az új szolgáltatásokat egyenletes színvonalon tudjuk nyújtani megyeszerte.

Megfogalmazott szervezetfejlesztési javaslatok az MCSME munkaszervezetére vonatkozóan:

 1. Szükség van a munkaszervezet és az egyesületi élet egyéb színereinek következetes szétválasztására, illetve közöttük egy új kapcsolatrendszer kialakítására.
 2. Szervezetfejlesztési eszközökkel meg kell teremteni az MCSME dolgozók munkaterhelésének kiegyensúlyozását.
 3. A munkaszervezetben valid munkakörök vonatkozásában folytatni kell a megkezdett folyamatszabályozást és pontosítani szükséges a feladatkörök specifikációját. Ennek eredményeként a hatáskör, feladatkör, felelősségi kör mindenki számára világossá váljon.
 4. Az új szolgáltatásokhoz (FOF2017/A) kapcsolódó új munkakörök kialakítását úgy kell elvégezni, hogy szervesen illeszkedjenek az MCSME meglévő munkaszervezetéhez.

A FOF2018/B projekt keretében tervezett tevékenységek:

 1. Az MCSME Alapszabályba nem ütköző, modernizációs folyamatok külső támogatása, segítése. Közreműködés az MCSME munkaszervezet és az egyesületi élet egyéb színterei közötti új kapcsolatrendszer kialakításában.
 2. Összesen 100 szakértői óra terjedelemben végzi szervezetfejlesztési feladatait. Ennek egy része a munkaszervezettel kapcsolatos folyamatszabályozás területére terjed ki.
 3. Az új, MCSME munkakörök specifikációjának kidolgozásához nyújtott külső segítség, támogatás.
 4. Az új munkakörökhöz szükséges az új munkahelyek kialakítása, amihez eszközbeszerzés lebonyolítására is szükség van.

A jelen beszámolóban érintett FOF2017/A projekthez kapcsolódóan a jelenleg is zajló FOF2018/B projekt keretében az új munkahelyek kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés lebonyolódott (irodabútorok, irodai anyagok) 2018. június és július hónapokban. A szolgáltatások nyújtásához kapcsolatos munkahelyek fizikai kialakítása az ügyfélszolgálati iroda átrendezésével megtörtént. Elkezdődött, és jelenleg is zajlik a szolgáltatások nyújtására felkészített munkatársak munkaköri specifikációjának kidolgozása.

6. Kérjük, mutassa be, hogyan folytatódik a projekt a megvalósítási időszakot követően

(hosszútávú fenntarthatóság, további fejlesztési irányok)!:


A projektünk lezárult, a szolgáltatások nyújtására munkatársaink felkészültek, most kezdtük el a fenntartási időszak feladatainak végrehajtását. Ennek első értékelése 2019. június 30-án fog megtörténni, amikor megvizsgáljuk a most eredményesen lezárt projekt egy év után mérhető sikertényezőit.
Sikertényezőket befolyásoló folyamatok leírása:

Reményeink szerint a szolgáltatások bevezetése a fenti ábrán bemutatott ún. jótékony cikluson keresztül épül be az MCSME stratégiájába és fenntartható működési folyamataiba. A „R” betűvel jelölt öngerjesztő ciklus egy exponenciális növekedést generálna, hiszen az új szolgátasok igénybe vevőinek száma ugrásszerűen megnövelné az aktív korú tagok számát, különösen, ha felismernék az MCSME egyéb előnyeit is a résztvevők. A szájreklám a legjobb reklám. A fiatalítási programunk motorja lehet e projekt, melynek hatására kedvezően átalakul az MCSME tagságának korösszetétele. Persze ha sorok állnának az iroda előtt, a szolgáltatási kapacitás határait hamar elérnénk, ami pótlólagos erőforrás bevonást igényelne. A „B” jelű ciklus szabályozza a fenti növekedést. Eredménye a felül látható függvény, ami egy felső plafonhoz közelíti a szolgáltatást igénybe vevők számát. Ez a két ciklus együtt egy önszabályozó (más néven célkereső vagy „S-alakú”) mini rendszert ír le. Látható, hogy a költségek növekedésével megnőnek az MCSME szolgáltatásból származó bevételei is. Természetesen a munkavállalóknak ingyenesen nyújtjuk az új szolgáltatásainkat, de a munkaadóknak nem. Ezért választottuk a budapesti modellt, mert ők valósították meg ennek gyakorlatát. Komoly eredményeket értek el a szolgáltatásaik piacosításával. Az elérhető bevételek egy részét a szolgáltatások fejlesztésére kívánjuk fordítani. Azért tekinthetjük mindezt jótékony ciklusnak, mert egyszerre fenntartható gazdasági értelemben, ugyanakkor megoldja legnagyobb szervezeti problémánkat a fiatalítást is.

7. A Projekt szakmai tartalma:

A bevezetésre került modell Módszertani Kézikönyvét a csatolt pályázati mellékletek között benyújtottuk, a megvalósítás során ezt követtük. A projekt alapvető célja volt, hogy Zalabai Péterné (az alábbi modell megalkotója) szakmai irányításával, személyes közreműködésével valósuljon meg a sikeres budapesti modell Csongrád megyei implementációja, bevezetése az MCSME szervezeti keretei között. Ez megtörtént.

A bevezetés során megtörtént a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó esetgazdák (6 fő, MCSME munkavállalói) felkészítése az új munkakörük betöltésére. Az esetgazda foglalkozik az ügyféllel, kezeli és koordinálja a komplex rendszer elemei közötti kapcsolatokat, szervezi a szolgáltatásnyújtást, irányítja az ügyfelet a szolgáltatásnyújtási folyamatban. A felkészítést Zalabai Péterné végezte Szegeden. A felkészítés kiterjedt a folyamat minden elemének megismerésére, valamint a lépésekhez kapcsolódó dokumentumkezelés teljes begyakorlására. A Csongrád megyei bevezetést követően a szolgáltatást nyújtani képes MCSME munkavállalók, mint esetgazdák nyújtják a szolgáltatást, illetve koordinálják a folyamatokat az MCSME 3 irodájában (Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Szegeden.)

A bevezetésre kerülő komplex szolgáltatáscsomag filozófiája és elemei:

Mottója:

“Nem fogyatékossággal élő embert, hanem munkavállalót ajánlunk”

Küldetésünk:

Az egyént holisztikusan kezelő, komplex munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása.

Célunk:

Az értelmes, önrendelkező, egyenlő esélyű, teljes körű társadalmi részvétel elérése.

Stratégiánk:

Komplex, egyéni szükségletekhez és munkaerő-piaci igényekhez igazodó, széleskörű szolgáltatás nyújtása kvalifikált munkatársakkal. Annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai minél nagyobb létszámban jelenjenek meg a munka világában képességeiknek, ismereteiknek lehető legmagasabb szintjét elérve. Eredménye, hogy tartós foglalkoztatásban részesüljenek, elkötelezett, be/elfogadásra felkészült munkaadók és munkatársak együttműködésével.

Szolgáltatás alapelvei:

Személyre szóló, egyéni igényeket figyelembe vevő, a megmaradt és fejleszthető képességekre koncentráló, a munkakör kiválasztása közösen kialakított legyen, a választás alapja ne csak a munkáltató által felajánlott munka legyen, hanem a munkavállalói igényeihez is igazodjon.

A szolgáltatás erősségei: 

A komplexitás, a megmaradt képességekre összpontosítás, egyénre szabott munkahely felkutatása, a megfelelő munkahelyi környezeti, munkaeszközökre és adaptációs eszközökre történő javaslatok biztosítása. Kiegészítő szolgáltatásként a fogyatékossággal élő személy szükségleteihez igazodó segítő szolgáltatások biztosítása, vagy igénybevételének segítése. A munkavállalót támogató hátterek bevonása a sikeres munkába állás segítéséhez. A munkaadók és a munkatársak felkészítése a célcsoport tagok be/elfogadására.

 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás folyamatai munkavállalóknak

Munkavállalói folyamatábra:

Kulcsterületei:

a. Tanácsadás

 • i.  Pályatanácsadás
 • ii. Álláskeresési tanácsadás
 • iii. Pszichológiai tanácsadás
 • iv. Jogi tanácsadás

b. Csoportfoglalkozások, tréningek (önismereti, jogi ismeretek, problémamegoldás, asszertív kommunikációs eszközeivel, munkaerő- piaci ismeretek, kommunikációs, önálló életvitelt segítő tréningek)

c. Munkavállalói klub

A tervmegvalósítás folyamatábrája:

Munkaerő- piaci szolgáltatások munkáltatóknak

Munkaadói folyamatábra:

Kulcsterületei:

 • a. Állásfeltárás (állásajánlatok fogadása, a munkakörülmények vizsgálata)
 • b. Illesztés
 • c. Munkaközvetítés (esetnapló vezetése)
 • d. Tréningtematika készítése a munkaadók szemléletformálására
 • e. Utókísérés
 • f. Munkaadói klub

Kiegészítés

Kulcsterületei, mellyel a főfolyamat kiegészíthető:

 • a. Munkaerő- piaci információ nyújtása munkavállalók részére
 • b. Állás és képzési börze
 • c. Munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató környezeti tényezők feltárása
 • d. Szociális tanácsadás
 • e. Támogató szolgálat
 • f. Jelnyelvi tolmács szolgálat
 • g. Sorstársi segítés
 • h. Egyenlő esélyű hozzáférést biztosító akadálymentes környezeti, munkakörnyezeti és munkaeszközi kialakítást segítő tanácsadások
 • i. Munkaadói, munkavállalói fórumok
 • j. Tanulás-módszertani tréning
 • k. Munkakör felmérés, tanácsadás

A bevezetés, implementáció megvalósított folyamata:

 1. Az első hónap a felkészülési szakasz volt, melyben összeállításra került a végleges tematika, a tanácsadási anyag tartalma és az időbeosztások.
 2. A tanácsadás, felkészítés, a módszertan begyakorlása havonta egymást követő 2-3 napon valósult meg, napi 6-8-10 órában, a feldolgozandó anyag jellegétől és folyamatos időigényétől függő módon.
 3. Az első nap mindig az elméleti-betanítási szakasz volt.
 4. A második napon sajátították el a résztvevők az elmélet gyakorlatát esetekkel illusztrált formában, melynek aktív résztvevői voltak az MCSME bevont munkatársai. Az elmélet gyakorlatba történő megvalósulása interaktív módon történt, konkrét esetek megbeszélésén keresztül.
 5. A módszertan átadásának záró szakasza volt az átadott módszertan az MCSME munkatársai által kiegészített és közösen elfogadott véglegesítése (implementáció).
 6. A módszertan átadásának elméleti és gyakorlati, vagyis betanítási, bevezetési szakasza és ezekhez szorosan kapcsolódó esetmegbeszélésének időtartama 9 hónap, havonta 2-3 egymást követő napon, napi 6-8-10 órában történt.
 7. Az előkészítő nap és zárónap időpontjai a projekt első és a kilencedik hónapjában lettek kijelölve és megvalósítva.

A bevezetés, implementáció időigénye 2017. október 1. és 2018. június 30. között (9 hónap) 163,173 tanácsadói óra volt, ami az alábbi időbeosztás szerint lett teljesítve:

# dátum időtartam óraszám összes óra Csoportvezető  
1. 2017. november 14. 10-16 óráig 6 6 Zalabai Péterné
2. 2017. november 15. 10-20 óráig 10 16 Zalabai Péterné
3. 2017. november 28. 10-16 óráig 6 22 Zalabai Péterné
4. 2017. november 29. 10-16 óráig 6 28 Zalabai Péterné
5. 2018. január 9. 10-16 óráig 6 34 Zalabai Péterné
6. 2018. január 10. 10-19 óráig 9 43 Zalabai Péterné
7. 2018. január 30. 10-16 óráig 6 49 Zalabai Péterné
8. 2018. január 31. 10-20 óráig 10 59 Zalabai Péterné
9. 2018. február 1. 10-16 óráig 6 65 Zalabai Péterné
10. 2018. február 2. 10-16 óráig 6 71 Zalabai Péterné
11. 2018. február 20. 10-16 óráig 6 77 Rády Eszter
12. 2018. február 21. 10-16 óráig 6 83 Rády Eszter
13. 2018. március 13. 10-17 óráig 7 90 Tánczos Zsuzsanna
14. 2018. március 14. 09-19 óráig 10 100 Tánczos Zsuzsanna
15. 2018. április 4. 10-18 óráig 8 108 Ózvári Ádám
16. 2018. április 5. 10-16 óráig 6 114 Zalabai Péterné
17. 2018. április 24. 10-18 óráig 8 122 Zalabai Péterné
18. 2018. április 25. 10-18 óráig 8 130 Zalabai Péterné
19. 2018. május 22. 10-17 óráig 7 137 Zalabai Péterné
20. 2018. május 23. 10-18 óráig 8 145 Zalabai Péterné
21. 2018. május 24. 10-17 óráig 7 152 Zalabai Péterné
22. 2018. június 12. 10-18 óráig 8 160 Zalabai Péterné
23. 2018. június 18-30-ig iratminták 3,173 163,173 Zalabai Péterné  
  megtartott összes óraszám: 163,173  

lezárva: 2018. július 12.
A szakmai beszámoló kelt: SZEGED, 2018. július 12.

a szakmai beszámolót készítő személy:

GREKSZA ATTILA