Adatkezelési tájékoztató

I. A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesület (továbbiakban: MCSME) által végzett adatkezelési tevékenysége az egyes jogszabályi kötelezettség teljesítésén, az adatkezelő, érdekképviseleti tevékenységének érvényesítésén, illetve az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletével, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2018. évi XXXVIII. törvénnyel módosított 2011. évi CXII. törvénnyel.

 1. A MCSME, mint Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: H-6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 75.

Telefon: +36 62 444-074; +36 70 935-4847

E-mail: mozgaskorl@mcsme.hu

Honlap: www.mcsme.hu.

Telephelyek:

H-6640 Csongrád, Fő u. 12-16.

H-6800 Hódmezővásárhely Dr. Rapcsák A. u. 52.

III. A MCSME Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a www.mcsme.hu oldalon elérhető.

IV. A MCSME a különböző pályázatok és az ezekkel elnyert projekthez kapcsolódó adatgyűjtés során szerzett adatokat, kizárólag a projektekben meghatározott célból használja fel. Az adatok a projektek kötelező ellenőrzési, archiválási időszaka után törlésre kerülnek.

V. A MCSME a jogszabályi kötelezettségein túl (pl.: tagnyilvántartás, munkaviszonyhoz kapcsolódó nyilvántartás, megváltozott munkaképességű személyek akkreditációs munkahelyen foglalkoztatása) adatot, csak az Ön hozzájárulásával kezelhet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogszabályi kötelezettségeken túli az adatkezeléshez történő hozzájárulása csak önkéntes lehet, és mivel a hozzájárulás több más ügyre is vonatkozhat, az egyes hozzájárulásokat egyértelműen el kell különböztetni egymástól.

Tájékoztatjuk továbbá a figyelmét, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A visszavonó nyilatkozatát átadhatja személyesen a MCSME Központban, valamint elküldheti a következő email címre:

kapcsolat@mcsme.hu.

Tájékoztatjuk, hogy a faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását

célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárul.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt átadjon, valamint minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve az elektronikus utat is – kell megadni. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható.

Az adatkezelő az Ön jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha Ön nem tudja magát igazolni.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

VI. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés kapcsán Önt a következő jogok illetik meg:

1. Hozzáférési joga

Jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatok forrásáról;
 • a személyes adatok kategóriájáról;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az

Önre nézve milyen várható következményekkel jár. 3

2. Helyesbítéshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. Törléshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adat kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az Önt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

VII. Az adatkezelés kapcsán az alábbi elvek az irányadóak:

Az adatkezelő felelős az alábbi pontokban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. Ezt hívja a rendelet „elszámoltathatóság”-nak.

 1. a)   jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
 • célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 • pontosság: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • integritás és bizalmas jelleg

VIII. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

IX. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) tehet bejelentést.

Szeged, 2018. 07.24.