Egyesületünkről

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének

bemutatkozása

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 1981. április 27-én alakult meg, azzal a céllal, hogy a mozgásukban akadályozott embereket sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi szempontjaik alapján egyesítse. A mozgásukban akadályozott emberek sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi feladatkört ellátó egyesüléseként definiálta magát a szervezet. Az alakuló közgyűlés határozata alapján szegedi székhellyel, de megyei hatáskörrel jött létre az egyesület, hogy a megyében élő mozgáskorlátozottak érdekeit hatékonyabban képviselje, mint önállóan, atomizálódva az egyén. Az egyesület célja, a mozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedését segítése, egyéni és közösségi érdekeiket érvényesítése, képviselje és védelmezze őket, azaz esélyegyenlőségüket biztosítsa. Ezen érdekek a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek kielégítéséhez, rehabilitációjához, szociális biztonságához, személyes kiszolgáltatottság nélküli, önálló életvitelükhöz, valamint emberi, állampolgári jogaik valós érvényesüléséhez fűződnek. Ez a célkitűzés egészült ki később a foglalkoztatási rehabilitációjuk segítésének igényével.

Az egyesület megyei hatáskörű, összesen huszonhét csoportot működtet, taglétszámunk kettőezer fő körül mozog. A csoportokat a csoporttitkárok vezetik, koordinálják, a csoportok együtt alkotják a megyei egyesületet.

A működés szempontjából releváns taglétszámok és az Ifjúsági Tagozat létszámának változása (2005-2016)

A grafikonok jól érzékeltetik, hogy az MCSME legnagyobb problémája a tagság számának csökkenése, ami az elöregedéssel magyarázhatóÖrvendetes, hogy a létszám csökkenést 2016-ban sikerült megállítani. Örvendetes továbbá, hogy az Ifjúsági Tagozat megszületése után a fiatalok száma jelentős emelkedést mutatott.  Az egyesület alapvető érdeke a fiatalítás. Generációs hidat építünk az Ifjúsági Tagozat aktív közreműködésével, hogy a korosztályokat közel hozzuk egymáshoz. Ennek részeként fejlesztjük egyesületünk humán szolgáltatási palettáját is, amelynek elválaszthatatlan része a munkaerőpiacra történő visszatérésük segítése.

Az alábbi ábrán látható a szervezet hálózatszerű

elhelyezkedése Csongrád megyében

Egyesületünk elöregedő szervezet, tagjaink többsége az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását és megtartását a szervezetben. 2008 decemberétől működik Ifjúsági Tagozatunk, amely érdeklődési körök alapján igyekszik összefogni a fiatalokat. Hiszünk abban, hogy nem a sérültség meglétét kell kihangsúlyozni, hanem a személyiség egészséges oldalára kell építeni. Hitünk szerint a társadalmi befogadás, az integráció, a közös életterek kialakítása, az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség a szemlélet formálásával érhető el. Ennek értelmében szervezzük programjainkat, amelyek nyitottak, vagyis ép érdeklődők is látogathatják. Kiemelkedő programjaink, amelyek már hagyománnyá váltak az „Integr- ÁLOM Tábor”, illetve a Ki- Mit- Tud kézműves kiállítás és vetélkedő. Két éves múltra tekint vissza szintén az Ifjúsági Tagozat kezdeményezésére elindult Esélyórák program, melynek keretében a fogyatékossággal élő fiatalok látogatnak meg óvodákat és általános iskolákat. A program célja, hogy fiatal korban érzékenyüljenek a gyerekek, ne féljenek, ha fogyatékkal élővel találkoznak. Az Ifjúsági Tagozat célja, hogy tagjait felkészítse a független, önálló felnőtt életre. Társadalmi tudatformálás, az elfogadás növelése azáltal, hogy megmutatják a mozgáskorlátozottak képességeit és értékeit. A foglalkoztatási rehabilitáció ennél az életkori csoportnál kiemelten fontos, hiszen egy, remélhetően önálló, aktív élet előtt állnak. A szolgáltatásfejlesztés során kiemelten figyelünk rájuk, problémáikra. A tudatformálás kiterjed ezért a potenciális munkaadókra is.

Ernyőszervezetünk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, amelyhez éves beszámolót küldünk az egyesületi tevékenységekről, illetve számíthatunk tevékenységeink támogatására is. Egyesületünk munkatársai segítséget nyújtottak egyes állam által nyújtott támogatások igénylésében, nyomtatványok kitöltésében (lakás-akadálymentesítési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, gépkocsi szerzési-, átalakítási támogatás, fogyatékossági támogatás, üdülési támogatás, stb.)

A fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó speciális óvodával, iskolával folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, hogy az iskolából kikerülve tartozzanak egy szervezethez.

A hiányzó szolgáltatásokat szorgalmazzuk, megvalósításukban, fenntartásukban segédkezünk. Egyesületünknél többféle segítő szolgáltatás vehető igénybe: sorstársi tanácsadás, „révész szolgáltatás”, tapasztalati szakértői szolgáltatás, ingyenes jogtanácsadás. Célunk ezekkel a szolgáltatásokkal, hogy a fogyatékossággal élők, illetve a megváltozott munkaképességű személyek tanácsot, segítséget kapjanak a lehetőségeikhez képest teljes élet eléréséhez.

2006 óta akkreditált foglalkoztatóként működik az egyesületünk, megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazunk. Ennek keretében 2015. évben és 2016. évben 28-28 főre kaptuk meg a foglalkoztatási keretlétszámot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. Fontosnak tartjuk, hogy egyesületünk lehetőséget teremtsen a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavállalására kulturált keretek között, értékteremtő munka végzésére. Az egészségkárosodott munkavállalók hitelesebbek más egészségkárosodottak szemében, illetve jobban tisztában vannak a speciális igényekkel, érdekekkel. Civilként szervezetünk kénytelen folyamatosan a pályázati lehetőségeket figyelni, a szakmai tartalmat, a projekt indokoltságát jobban az érintett célcsoporttagnál senki nem tudná leírni. Egyesületünk 2016. decemberéig alkalmazott kulturális közfoglalkoztatottakat és jelenleg is alkalmaz közfoglalkoztatottakat, valamint az EFOP 1.1.1. keretében 4 fő D kategóriás munkavállaló dolgozik nálunk jelenleg. Szintén az EFOP 1.1.1. kiemelt projekt keretében a budapesti Motiváció Alapítvány dél-alföldi partnereként humán szolgáltatásokat nyújtunk megváltozott munkaképességű emberek számára. E tevékenységünk is nyitott, nem korlátozódik az egyesület tagságára.

Egyesületünk 2013-ban két uniós projektbe is belefogott, és azt sikeresen végigvezette. TÁMOP 1.4.3 „MOZGI”- Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahálózata Csongrád megye helyi fejlesztéseiért című projektünk 2013. májusában indult és 2015. április végén zárul. A projekt célcsoportja gazdaságilag aktív korú, érettségivel rendelkező, Csongrád megyei illetőségű megváltozott munkaképességűek voltak. Az innovatív képzési- foglalkoztatási projekt keretén belül 86 fő megváltozott munkaképességű személy tett sikeres vizsgát a projektmenedzsment szakmai tárgyaiból, mint pályázatírás, projektek kommunikációja és marketingje, projektek pénzügyi elszámolása és közbeszerzési referens. A foglalkoztatás során is működő portál került kialakításra, amelyet a nálunk végzett operátorok kezeltek, töltötték fel tartalommal. Innovatív elem volt, hogy a fizikai akadályokat áthidalva ez tudásbázisként is működött. A képzések tananyaga minden nálunk végzett hallgató számára elérhető, fejleszthető és bővíthető a tapasztalatok beépítésével. További képzésünk volt az egyesület profiljába illeszkedő sorstársi tanácsadó képzés, mely során a segítő folyamat lépéseit, technikáit sajátították el az egészségkárosodott hallgatóink. Személyi segítő képzés vizsgáján sikeresen szereplő hallgatóink kifejezetten a szociális ügyintézés menetét, intézményrendszerét ismerhették meg. Célunk az volt, hogy az atipikus foglalkoztatás lehetőségét teremtsük meg számukra. A munkahálózatban való projekt utáni részvétel nem veszélyeztette az ellátásukat, egészségi állapotuk megőrzésében segítségre volt az is, hogy nem kellett napi szinten ingázniuk a lakóhely és a munkahely között. A rugalmas időbeosztás pedig lehetőséget adott az esetleges egészségügyi kezeléseken való részvételhez, amely szintén az egészségi állapot szinten tartásához fontos és a for profit munkáltatók nehezen tolerálják.

A források hatékony felhasználása mellett tehát igyekszünk az EU pályázatokon jól szerepelni. Ezek a többletforrások biztosították az utolsó időben az MCSME szervezetfejlesztési folyamatainak felgyorsítását, illetve a szolgáltatási palettánk szélesítését. Ezek referenciaként is értelmezhetőek.