5. A következő szempontok alapján röviden értékeljék a támogatott projektet:

a) tapasztalatok

A FOF2017 projekt keretében a felkészítés 22 naptári napot érintett, ahol 18 alkalommal elégedettségi kérdőív kitöltésével mértük a tapasztalatokat. A résztvevők 1-10 közötti skálán értékelték a workshopok minőségét. A kérdőív minden alkalommal az alábbi volt:

Elégedettségi kérdőív

(Foglalkoztatás dátuma: …………………………….)

Kérjük, értékelje a felkészítést az alábbi szempontok szerint:
(Súlyozza az alábbi állításokat úgy, hogy karikázza be a számokat az 1-től 10-ig tartó skálán!)

A felkészítésen hallottakat teljes mértékben használhatónak ítéltem. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A felkészítésen hallottakat semmilyen mértékben sem tudom hasznosítani.

A hallottak számomra jelentős mértékben új információt tartalmaznak. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A hallottak számomra egyáltalán nem jelentettek új információkat.

Az elhangzottam sok segítséget adnak a hétköznapi gyakorlati munkámhoz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A tartalom inkább elméleti, és nem vonatkozik a gyakorlatra.

Kérdéseimre megfelelő válaszokat kaptam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Kérdéseimre nem megfelelően használható válaszokat kaptam / nem kaptam választ.

A konzultációra fordított idő teljes mértékben elegendő volt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A konzultációra biztosított idő számomra nem volt elégséges.

A szervezés megfelelő volt 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A szervezés hiányos és rossz volt

Mely témákban szeretne információt kapni a következő felkészítés alkalmával?

________________________________________________________________________

Egyéb a fentiekben nem érintett megjegyzése:

________________________________________________________________________

Válaszait köszönjük!


A feldolgozás során a résztvevők által alkalmanként és kérdésenként adott pontszámokat átlagoltuk és grafikusan ábrázoltuk.
Az alábbi grafikon a kiértékelést követően mutatja a szerzett tapasztalatokat:

A grafikonon látszik, hogy a résztvevők a foglalkozásokon hallottakat használhatónak ítélték. A változatos tematika felkeltette a résztvevők érdeklődését, a korábbi rejtett ismereteket tudatosította (1). Jól látszik, hogy a feldolgozott anyag nem jelentett tartalmilag új információt a résztvevők többsége számára. A célcsoport ismert volt eddig is számukra, hiszen évek óta az MCSME-nél dolgoznak (2). Tekintettel arra, hogy új munkakör ellátására való felkészításről volt szó, a résztvevők konkrét, korábbi munkatapasztalataikra nem tudtak építeni, így nehezen tudták megítélni az elhagzottak későbbi gyakorlati munkához való hasznosságát (3). A spontán párbeszédek, a gyakorlati esetek interaktív feldolgozása, mint módszer, elnyerte a résztvevők tetszését (4). Az elmélet és gyakorlat arányát kiválónak ítélték a résztvevők. Bőven volt idő a hosszabb folyamatok alapos átbeszélésére is (5). A szervezést kiemelkedően jónak ítélték a résztvevők (6).

b) eredmények

Az MCSME-nél dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik a későbbiekben a munkaerő- piaci szolgáltatásban is feladatot kapnak megfelelő mértékű felkészítésben részesültek ahhoz, hogy a fogalomhasználat egyértelmű és világos legyen. Ez elengedhetetlen az ügyfelekkel való közös munka során, hiszen sok esetben az érintett ügyfél sincs tisztában az ellátása fajtájával, illetve a jogosultságaival.
A munkáltatókkal való kapcsolattartás, illetve a leendő ügyfelek felkészítése munkaerő- piaci szempontból áthidalhatja azt, hogy a betegségtudatba süppedjenek. A szolgáltatási ügyintézők (esetmenedzserek) maguk is megváltozott munkaképességűek, így már a felkészítés során megmutatkozott a személyes tapasztalat előnye, a hitelesség, és az empátia.
A foglalkozások során áttekintésre került az ügyfél útja a rendszerben. Láthatóvá vált, hogy a sikeres szolgáltatáshoz elengedhetetlen minden lépés korrekt dokumentációja, ezáltal az ügyfél fejlődése, a kitűzött célok elérése és újak kitűzése is lehetővé válik; és nem utolsó sorban az esetmenedzser is „felkészülhet” az ügyfélből. A dokumentáció a közös munka minden mozzanatára kiterjed, így láthatóvá válik, ha valami nem eredményes, vagy elakadás van, segíti ennek felismertetését az ügyféllel, ennek tudatosítását, és ily módon a feloldást is.
Az MCSME életében újdonság a nyílt piacra történő tranzitálás, pedig hiszünk abban, hogy a „megfelelő embert a megfelelő helyre- elv” teljesülése során elhelyezhetőek a megváltozott munkaképességű munkavállalók a nyílt munkaerő- piacon is, ahol akár piaci bért is kaphat, és a szakmai fejlődés is nagyobb mértékben válik lehetővé, mint az akkreditált foglalkoztatóknál. A program megvalósítása során a leendő esetmenedzserek felkészültek arra, hogyan kell tárgyalni a nyílt piaci szereplőkkel, milyen komplex szolgáltatásokra van szükségük a leendő ügyfeleknek, amelyekkel megóvhatjuk őket az elkerülhető kudarcélménytől.
Mivel a szolgáltatást minden fogyatékossági típusba tartozó ügyfélnek nyújtani fogjuk, így nem maradhatott el a különböző fogyatékosságok speciális segítési igényeinek áttekintése, és legfontosabb kérdések tisztázása: „Hogyan segítsünk jól?” és „Hogyan kérjünk segítséget?”
Összességében a foglalkozások interaktív jellegének, a csoportos gondolkodásnak köszönhetően olyan fontos és nélkülözhetetlen információk birtokába jutottak a résztvevők, amelyek a jelenlegi munkájukhoz, a maguk pozitív megítéléséhez is hozzájárul az új, későbbiekben bevezetendő szolgáltatás nyújtása mellett.

c) a tervezettekhez képest milyen változtatások történtek a programban

A projekt megvalósítása szigorúan ez eredeti projektterv szerint haladt. A szakmai megvalósítás a terveknek megfelelően, rendben, eredményesen lezajlott.
Egyetlen változás történt, amit a támogatás nyújtójával egyeztetett módon, változás bejelentés keretében kezeltünk. A változás kezelése két költségsor közötti költség átcsoportosítást igényelt. A 2 darab ASUS számítógép beszerzése során az MCSME promóciós kedvezményt kapott a szállítótól. Ennek hatására a “nagy értékű eszközbeszerzés, kölcsönzés”költségsor összege 239.780 forintról 204.880 forintra csökkent. A realizált belső megtakarítás összege 34.900 forint. Ezt 34.900 forint belső megtakarítást kívántuk a “vállalkozói díjak” költségsorra átvezetni. Az átcsoportosítás a projekt főösszeget nem változtatta.
A “nagy értékű eszközbeszerzés, kölcsönzés” költségsoron realizált 34.900 forint belső megtakarítást a “vállalkozói díjak” sorra vezettük át. A támogató által elfogadott indoklás a következő volt. Zalabai Péterné előre meghatározott feladatai a projekt végrehajtás során kibővültek a szolgáltatások során alkalmazott iratminták kialakításával. A költségsor eredetileg tervezett 1.760.000 forintról 1.794.900 forintra növekszik.
Az átcsoportosítás a projekt főösszeget nem változtatta.

d) a program eredményeinek továbbadása hogyan történt, történik

Az MCSME 2017. december 30.-án benyújtott, majd később támogatásban részesült pályázati projektje (FOF2018/B), amely alapvetően szervezetfejlesztési célokat szolgál, tartalmaz egy komponenst, ami a most lezárt projektünk szerves folytatása.

AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ RENDELENDŐ MUNKAKÖRÖK KIALAKÍTÁSA

A FOF2017/A végrehajtása most ért véget. Ennek keretében munkatársaink felkészültek, hogy célcsoportjaink számára komplex foglalkoztatási rehabilitációra irányuló szolgáltatásokat nyújtsanak, mégpedig rendszerbe illesztett módon, a teljes folyamat lefedésével. Ez az utcáról belépő ügyféllel való legelső találkozástól akár az elhelyezkedését követő 6 hónapig vagy egy évig terjedő munkahelyi utókövetésig terjed.
A résztvevők körében végzett felmérések nagyon pozitívak. A felkészítésben való részvételt a munkaszervezet minden tagja számára nyitottá tettük. Nagy érdeklődés mellet zajlottak a foglalkozások, tehát a projekt túlmutat a FOF2017/A vállalt indikátorain. A projekt befejezésével szükségessé vált a munkaszervezet átalakítására, hogy az új szolgáltatásokat egyenletes színvonalon tudjuk nyújtani megyeszerte.

Megfogalmazott szervezetfejlesztési javaslatok az MCSME munkaszervezetére vonatkozóan:

  1. Szükség van a munkaszervezet és az egyesületi élet egyéb színereinek következetes szétválasztására, illetve közöttük egy új kapcsolatrendszer kialakítására.
  2. Szervezetfejlesztési eszközökkel meg kell teremteni az MCSME dolgozók munkaterhelésének kiegyensúlyozását.
  3. A munkaszervezetben valid munkakörök vonatkozásában folytatni kell a megkezdett folyamatszabályozást és pontosítani szükséges a feladatkörök specifikációját. Ennek eredményeként a hatáskör, feladatkör, felelősségi kör mindenki számára világossá váljon.
  4. Az új szolgáltatásokhoz (FOF2017/A) kapcsolódó új munkakörök kialakítását úgy kell elvégezni, hogy szervesen illeszkedjenek az MCSME meglévő munkaszervezetéhez.

A FOF2018/B projekt keretében tervezett tevékenységek:

  1. Az MCSME Alapszabályba nem ütköző, modernizációs folyamatok külső támogatása, segítése. Közreműködés az MCSME munkaszervezet és az egyesületi élet egyéb színterei közötti új kapcsolatrendszer kialakításában.
  2. Összesen 100 szakértői óra terjedelemben végzi szervezetfejlesztési feladatait. Ennek egy része a munkaszervezettel kapcsolatos folyamatszabályozás területére terjed ki.
  3. Az új, MCSME munkakörök specifikációjának kidolgozásához nyújtott külső segítség, támogatás.
  4. Az új munkakörökhöz szükséges az új munkahelyek kialakítása, amihez eszközbeszerzés lebonyolítására is szükség van.

A jelen beszámolóban érintett FOF2017/A projekthez kapcsolódóan a jelenleg is zajló FOF2018/B projekt keretében az új munkahelyek kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés lebonyolódott (irodabútorok, irodai anyagok) 2018. június és július hónapokban. A szolgáltatások nyújtásához kapcsolatos munkahelyek fizikai kialakítása az ügyfélszolgálati iroda átrendezésével megtörtént. Elkezdődött, és jelenleg is zajlik a szolgáltatások nyújtására felkészített munkatársak munkaköri specifikációjának kidolgozása.