Gépjárműadó mentesség

Ki köteles gépjármű adót fizetni?

A törvény az adóalany fogalmát használja, az adóalany kötelezettsége a gépjármű adó fizetése.

Az adóalanya az a személy, aki gépjármű-nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a gépjármű-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Az adóalany halálát követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit a halálesetet követően a gépjármű-nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak.
Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az 1./ pont szerinti tulajdonos az adó alanya.

Ki jogosult adómentességre?

a súlyos mozgáskorlátozott személy,
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú,
a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő. (Szülő alatt érteni kell a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is.)
Súlyos mozgáskorlátozottnak tekintendő az a személy, aki

mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosult mozgásszervi fogyatékosságban szenved,
a közlekedőképességében súlyosan akadályozott.
A fenti állapotot a következőkkel kell igazolni:

a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozattal, vagy
a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával, vagy
a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatával, vagy
amennyiben a fenti iratok nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a megyei kormányhivatal nyilvántartásában sem szerepelnek, akkor a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal.
A kedvezmény mértéke
Az adómentesség 1 darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,- Ft erejéig illeti meg az adóalanyt.

Ha a fenti személyek adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az adókötelezettség
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik.

Az adó alapja
Az adó alapja személyszállító gépjármű gépjármű-nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.

Az adó mértéke
Az adó mértéke az adóalap után a gépjármű:
gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Adóhatóság
Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság (jegyző) látja el.

Ha a nyilvántartásban a lakcím megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím szerint illetékes adóhatóság jogosult.

A változások esetén a változást követő év első napjától esedékes adót kell az új cím szerint illetékes adóhatóságnál megfizetni.