Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány

Tartalom:
I. Személyi kör
II. Eljárás
III. A parkolási igazolvány hatálya
IV. Változás-bejelentés
V. Meghosszabbítás, csere, pótlás
VI. Elektronikus út
VII. Jogosultságok a KRESZ-ben

A parkolási igazolvány olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a KRESZ-ben felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

A KRESZ értelmében a jogosultságokat a mozgásában korlátozott személy, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetője veheti igénybe, aki a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.

I. Személyi kör

1. A parkolási igazolványt a következő személyek kérhetik:
a közlekedőképességében súlyosan akadályozottak,
az autisták, a látási, az értelmi, a mozgásszervi fogyatékossággal élők
a vakok,
a magasabb összegű családi pótlékra jogosult vak, gyengénlátó,, mozgásszervi fogyatékossággal élő, értelmi fogyatékos, autista emberek.
A fenti állapotot a következőkkel kell igazolni:

a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatával, vagy
a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával.
Ha a kérelem benyújtásakor a fenti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, akkor a hatóság (járási hivatal) a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja, ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Kérjük, mindig friss, de több éves orvosi leleteket csatoljanak!

II. Eljárás

1. A kérelem benyújtása
A kérelmet
a./ a járási hivatalban,
b./ a kormányablakban, valamint
c./ a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában lehet benyújtani. (KEKKH)

A kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

2. Kérelem
Formanyomtatvány, mely az illetékes hatóságnál érhető el.

A kérelmet minden esetben (meghatalmazott eljárása esetén is) a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia.

Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a járási hivatal „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.

3. Mellékelni kell
a) meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást:

a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy
a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatát,
b) 1 db igazolványképet, vagy személyes előterjesztésekor a járási hivatal fényképet készít.

4. Az ügyintézési határideje
15 nap, melybe nem számít bele a szakértői eljárás ideje, vagyis amíg a hatóság az érintett közlekedőképességet vizsgálja.

5. Átvétel
Az eljárás a parkolási igazolvány kiadásával zárul.

Választás szerint a parkolási igazolványt postai úton vagy a járási hivatalnál lehet átvenni.

Az átvételre való felhívást követően az át nem vett parkolási igazolványt a járási hivatal a kiállítástól számított egy évig őrzi, majd egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

6. Jogorvoslat
A járási hivatal elutasító döntése ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni, annál a hatóságnál, amely a döntést hozta.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a megyei kormányhivatal.

Felhívom továbbá a szíves figyelmét, hogy a szakértői vélemény ellen külön fellebbezés benyújtására nincs mód, azt csak az érdemi döntés ellen benyújtott fellebbezésben lehet, illetve kell is kifogásolni.

III. A parkolási igazolvány hatálya

1./ Az igazolvány a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos.
2./ Ha a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, az igazolvány hatálya megegyezik a szakvélemény hatályával.

3./ Ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges, akkor a parkolási igazolványt 5 éves időtartamra állítják ki.

IV. Változás-bejelentés

1./ Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.

2./ A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalnál. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell. (pl. lakcímváltozás, névváltozás)

V. Meghosszabbítás, csere, pótlás

A kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény hatályának megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

A közlekedési igazgatási hatóság ismételt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

A meghosszabbítás iránti kérelmet a járási hivatal a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált – így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be -, az igazolvány cseréjét kell kérelmezni.

A csere iránti kérelmet a járási hivatal a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolvány kiadásával teljesíti.

A járási hivatal az igazolványt kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

VI. Elektronikus út

A mozgásában korlátozott személy
személyi adataiban bekövetkező változása, valamint
állapotának véglegességéből eredő érvényességi időtartam meghosszabbítása miatt szükséges igazolvány cseréje, továbbá
az elveszett, eltulajdonított és megsemmisült igazolvány pótlása
elektronikus úton is kezdeményezhető.

Az elveszett, eltulajdonított, valamint megsemmisült okmány pótlása, valamint a mozgásában korlátozott személy állapotának véglegessége esetén az okmány cserével történő meghosszabbítása iránti kérelem elektronikus úton is intézhető.

Elektronikus úton intézett csere esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

Az elektronikus úton intézett pótlás és csere esetében az ügyfél hozzájárulása esetén a KEKKH által vezetett parkolási igazolvány-nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetői engedély nyilvántartásban legutóbb rögzített arcképmás felvétel (fénykép), továbbá jogosulti aláírás kerül felhasználásra a parkolási igazolvány kiadásakor.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmányt 15 napon belül állítják ki és postázzák.

VII. Jogosultságok a KRESZ-ben

Gyalogos vezető. A jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei, illetőleg az út kezelője által kiadott engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.

Gyalogos és kerékpáros övezet. A jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. Kerékpárosoknak, az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Az út egyéb részein a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közlekedhetnek. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.