Utazási kedvezmények a tömegközlekedésben

A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót megillető kedvezmény kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban vehető igénybe.

A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények – meghatározott kivételekkel – a 2. kocsiosztályra érvényesek. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a hadirokkant személyt és igazolt esetben kísérőjét, a hadiözvegyet, valamint a pótjegy tekintetében a menekültként vagy oltalmazottként elismerését kérő, a menedékesként elismerését kérő személyt.

A helyközi közlekedésben az utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) során igénybe vehetőek.

A helyi közlekedésben az utazási kedvezmények valamennyi olyan település helyi közlekedési hálózatán, utazási viszonylatban és járaton igénybe vehetőek, amelyekre a helyi önkormányzat által a közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállításra megállapított legmagasabb ár kiterjed.

Jogosultak

I. A jogszabályban meghatározott jogosulti körök:
1. korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;
2. korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;
3. korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az 9./-12./ pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy;
4. a hadirokkant, hadiözvegy a hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;
5. a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;
6. a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja;
7. a rokkantsági járadékos, ha ezt a kifizetőhely igazolja (helyi közlekedésben).
8. „Ellátottak utazási utalványa” alapján jogosultak, azaz az a 65. életévét be nem töltött személy, aki
a, saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
b, hozzátartozói nyugellátásban részesül,
c, december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesült,
d, rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
e, rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
f, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
g, külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
h, nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
i, gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.
Az utalvány jogosultja évente 16 alkalommal veheti igénybe az utazási kedvezményes menetjegyet!

II. A jogszabály által meghatározott további jogosultak köre (különböző mértékű kedvezményre jogosultak):
9, Életkor alapján jogosultak;
10, Óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonya alapján jogosultak;
11, az az álláskereső, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra, a járási hivatal által kiadott igazolás alapján jogosultak;
12, az a személy a helyi személyszállításban, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, a járási hivatal igazolása szerint.
13, a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján jogosultak;
14, a menekült és a menedékes a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján jogosultak;
15, „Utazási utalvány” alapján jogosultak;
16, korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezik;
17, korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;

Igazolás

1, A fogyatékossági támogatásban részesülő személyek a kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal által kiadott hatósági igazolvánnyal tudják igazolni, melyet a fogyatékossági támogatás megállapításával egyidejűleg állítanak ki.
A hatósági igazolvány tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt a fogyatékosság jellegének megjelölésével, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát.
A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos.
Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt további 5 éves időtartamra ki kell adni.
A hatósági igazolványt az utazási kedvezmény igénybevételén túl az egyéb jogszabályban maghatározott adókedvezmény megállapításához is fel lehet használni.
2, A magasabb összegű családi pótlékban részesülő esetében az igazolást a gyermekklinika, a gyermekszakkórház, a kórházi gyermekosztály, a szakambulancia, a szakrendelés vagy a szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.
Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala a honlapján (www.antsz.hu) tájékoztatás céljából közzéteszi.
A szakorvos az igazolást három példányban állítja ki, melyből egy példány a szakorvosnál, a többi az ellátást igénylőnek marad.
3, A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető.

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye    
  Kedvezmények a  Kedvezmények a 
helyközi közlekedésben helyi közlekedésben
jegy- bérlet- bérletkedvezmény
kedvezmény
  (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)
(vasúti személyszállítás,
HÉV, helyközi
autóbusz-közlekedés,
komp- és révközlekedés)
Fogyatékos személyek utazási kedvezménye
vak személy 8. § (1) bekezdés a) pontja 90% 90% 100%
hallássérült személy 8. § (1) bekezdés b) pontja 90% 90% 100%
a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy 8. § (1) bekezdés c) és d) pontja 90% 90% 100%
a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője 8. § (1) bekezdés e) pontja 90% 100%
hadirokkant és hadiözvegy 8. § (1) bekezdés f) pontja 100% 100%
hadirokkant kísérője 8. § (1) bekezdés g) pontja 100% 100%
legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja 8. § (1) bekezdés h) pontja 50% 100%
rokkantsági járadékos 8. § (1) bekezdés i) pontja